Month: November 2020

โปรเจค ESP32 เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ด้วย เซ็นเซอร์ GP2Y1014AU

โปรเจค ESP32 เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานโปรเจค เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ด้วย ESP32 โดยใช้ เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 Keyestudio GP2Y1014AU ของ Sharp เซ็นเซอร์ฝุ่นนี้มีขนาดเล็กและสามารถตรวจจับฝุ่นละอองและอนุภาคควันในสิ่งแวดล้อมได้ ใช้พลังงานน้อยมากในขณะที่ทำงานจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบตรวจสอบที่เปิดตลอดเวลา รายการอุปกรณ์…

โปรแกรมแรก กับ Keyestudio ESP32

สวัสดีชาวโลก (Hello World) คือ คำง่าย ๆ สำหรับการเขียนโปรแกรมแรกของโปรแกรมเมอร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ทำการแสดงผลคำว่า “Hello world” หรือเฮลโลเวิลด์ “Hello, world!”(ตามหลักภาษาอังกฤษ) บนอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่างๆ เพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว มักจะใช้ในการตรวจสอบว่าเขียนภาษาโปรแกรมได้ถูกต้องหรือระบบมีการประมวลผลที่ถูกต้อง และมักถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการแสดงวากยสัมพันธ์การเขียนโปรแกรม รายการอุปกรณ์ 1. Keyestudio…

การใช้งาน เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 กับ Arduino UNO

บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งาน เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 กับ Arduino UNO โดยใช้ เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 Keyestudio GP2Y1014AU ของ Sharp เซ็นเซอร์ฝุ่นนี้มีขนาดเล็กและสามารถตรวจจับฝุ่นละอองและอนุภาคควันในสิ่งแวดล้อมได้ ใช้พลังงานน้อยมากในขณะที่ทำงานจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบตรวจสอบที่เปิดตลอดเวลา รายการอุปกรณ์ 1. Arduino UNO R3…

การใช้งานจอ LCD2004 I2C 20×4 กับ Arduino UNO

การใช้งานจอ LCD 20×4 บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งานจอ LCD2004 I2C 20×4 กับ Arduino UNO โดยใช้ Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 20×4…