► ESP-IDF

การเขียนโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย ESP-IDF เป็นชุดคอมไพล์เลอร์ ESP32 ที่พัฒนาโดยบริษัท Espressif ผู้ผลิตและออกแบบ ESP32 การพัฒนาโค้ด ESP32 สำหรับ Arduino นั้น จะทำควบคู่ไปกับการพัฒนา ESP-IDF โดยที่ ESP-IDF จะเป็นแกนหลัก โดยเมื่อมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้ ESP-IDF แล้ว จึงจะมีการเพิ่มใน Arduino IDE

การใช้งาน ESP32 ด้วย ESP-IDF และ Eclipse IDE

การใช้งาน ESP32 ด้วย ESP-IDF และ Eclipse IDE บน Windows ESP-IDF เป็นชุดคอมไพล์เลอร์ ESP32 ที่พัฒนาโดยบริษัท Espressif ผู้ผลิตและออกแบบ ESP32 การพัฒนาโค้ด ESP32  สำหรับ Arduino…