► Lua

การเขียนโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย ภาษา Lua (ลัว) เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า พระจันทร์ เป็นส่วนขยายที่ถูกเขียนด้วยภาษาซีซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบ Lightweight คือ มีน้ำหนักเบา เพราะกินหน่วยความจำที่น้อย เหมาะกับการสร้างแอพบนมือถือ และมี Syntax ที่น้อยเช่นกัน รวมทั้งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบหลาย

ESP8266 โปรแกรมแรก กับ ภาษา Lua

โปรแกรมแรก กับ ภาษา Lua Lua (ลัว) เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า พระจันทร์ เป็นส่วนขยายที่ถูกเขียนด้วยภาษาซีซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบ Lightweight คือ มีน้ำหนักเบา เพราะกินหน่วยความจำที่น้อย เหมาะกับการสร้างแอพบนมือถือ และมี Syntax ที่น้อยเช่นกัน รวมทั้งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบหลาย Lua…