► VB.NET

ภาษา VB.NET ซึ่งได้รับการต่อยอดมาจากภาษายอดนิยมอย่าง VB6 นั่นเอง สิ่งสำคัญที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน VB.NET ก็คือความสามารถด้าน OOP (Object Oriented Programming: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนเรียกได้ว่า VB.NET นั้นเป็นภาษา OOP สมบูรณ์แบบ ในขณะที่ VB6 นั้นเป็นภาษาที่อ้างอิงถึง OO แต่ว่าไม่ได้เป็นภาษาที่มีความสามารถด้าน OOP แต่ในด้านความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในด้านของภาษา หรือไวยกรณ์นั้น นับได้ว่า ไม่มีความแตกต่างจากของเดิมเลย

โปรแกรมแรก VB.NET กับ Visual Studio 2015

โปรแกรมแรก VB.NET กับ Visual Studio 2015 ภาษา VB.NET ซึ่งได้รับการต่อยอดมาจากภาษายอดนิยมอย่าง VB6 นั่นเอง สิ่งสำคัญที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน VB.NET ก็คือความสามารถด้าน OOP (Object Oriented Programming: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนเรียกได้ว่า…