Thonny IDE

MicroPython ESP32 – 04 : Web Server ควบคุมเอาต์พุต

MicroPython ESP32 Web Server สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อควบคุมเอาต์พุต เรียนรู้วิธีสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อควบคุมเอาต์พุตของบอร์ด ESP32 โดยใช้เฟรมเวิร์ก MicroPython ตัวอย่างเช่นเราจะสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์พร้อมปุ่มเปิดและปิดเพื่อควบคุม LED บนบอร์ดของ ESP32 โดยเราจะใช้ Sockets และ Python socket API ESP32…

MicroPython ESP32 – 03 : Deep Sleep

MicroPython ESP32 : โหมดประหยัดพลังงาน Deep Sleep ด้วย ESP32 Deep Sleep คือโหมดประหยัดพลังงานที่มีใน ESP32 หมายถึง การใช้วงจรไฟฟ้าภายใน ESP32 เป็นตัวกระตุ้น แล้วทำให้ ESP32 ตื่นขึ้นมา มักจะหมายถึงการปลุกให้ตื่นตามเวลาด้วย…

MicroPython ESP32 – 02 : พื้นฐาน PWM อินพุต/เอาต์พุต

MicroPython ESP32 – 02 : พื้นฐาน PWM อินพุต/เอาต์พุต บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม โค้ดภาษา ไมโครไพธอน – MicroPython  ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ด้วย Thonny IDE โดยโค้ดนี้จะสาธิตการใช้คำสั่งเพื่อใช้งาน PWM…

MicroPython ESP32 – 01 : โปรแกรมแรก ด้วย Thonny IDE

MicroPython ESP32 – 01 : โปรแกรมแรก Blink ด้วย Thonny IDE Thonny เป็น IDE ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python โดยมีความสามารถหลายอย่าง เช่น แสดงชื่อตัวแปรและค่าของตัวแปรที่มีอยู่ในระบบ เป็นต้น พัฒนาโดย…

การใช้งาน MicroPython กับ STM32 STM32F411CEU6

บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม วิธีการเขียนโค้ด MicroPython สำหรับ STM32 โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น STM32F411CEU6 ภายในมีตัวประมวลผลหรือซีพียู ARM Cortex-M4F หน่วยความจำ Flash 512 KB และ หน่วยความจำ SRAM 128 KB สามารถใช้ความถี่ในการทำงานของซีพียูได้สูงถึง…