Day: June 20, 2021

ROS2 – 4 สร้าง Workspace ROS2

ภาพองค์ประกอบโครงสร้าง (Layout) ของ Workspace ใน ROS ใน 1 Workspace จะมี Package ก็ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราเขียนลงไปโดยสำหรับ ROS แต่จะรองรับอยู่ 2 ภาษาคือ Python และ C++ บทความการสร้าง…